Froster AS | Kvalitet og kompetanse

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ – PRODUKTER

 

(Revidert Mars 2023)

 

1             ANVENDELSE – ALMINNELIGE VILKÅR

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved alle salg og leveringer fra Froster AS («Froster»), med mindre annet er skriftlig avtalt og eksplisitt bekreftet i det enkelte tilfellet.

Så langt ikke annet fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene, gjelder NL17: «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr». Frosters salgs- og leveringsbetingelser går foran NL17, fravikelig lov og kjøpers eventuelle kjøpsbetingelser.

 

2             TILBUD

Tilbud fra Froster er kun bindende i den periode som måtte være angitt i tilbudet og forutsatt at tilbudet er gitt skriftlig av Froster. Dersom ingen periode er angitt, er tilbud gyldig i 30 dager fra og med tilbudets dato.

Ethvert tilbud gitt av Froster innebærer at disse salgs- og leveringsbetingelsene skal gjelde, med mindre annet er eksplisitt kommet til uttrykk i tilbudet. Dersom mottaker aksepterer og/eller bekrefter tilbudet innen utløpet av tilbudsfristen, anses mottaker for å ha akseptert disse salgs- og leveringsbetingelsene.

 

3             PRISER

Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift (mva).

Prisene er oppgitt INCOTERMS Ex works (EXW). Paller, spesialemballasje og eventuell frakt kommer i tillegg.

Ved salg under NOK 5.000, eksl. mva. tilkommer importfrakt, emballasje- og småordretillegg.

Relevante priser vil som hovedregel fremgå av skriftlig tilbud fra Froster. Dersom ingen spesifikk pris er gitt, vil priser angitt i Frosters til enhver tid gjeldende prisliste være veiledende. Opplysninger gitt i prisliste, markedsføringsmateriell og annen produktinformasjon, er imidlertid kun bindende dersom dette eksplisitt fremgår av avtale, ordrebekreftelse eller tilbud fra Froster.

Froster forbeholder seg retten til å endre priser i prislisten uten særskilt varsel.  Det gjelder et generelt valutaforbehold og Froster har rett til å justere prisen ved endringer i valutakurser på ordretidspunktet fra og med +/- 1,5 %. Froster kan justere prisen ved endringer i valutakurser også etter avtale er inngått og/eller ordrebekreftelse er utstedt av Froster.

 

4             PRODUKTINFORMASJON – TEKNISKE DATA

Opplysninger i markedsføringsmateriell, tegninger, illustrasjoner og prislister mv, er bare bindende i den utstrekning avtale/ordrebekreftelse særskilt henviser til slike. Froster garanterer ikke for riktigheten av produktinformasjon som er supplert av tredjeparter.

Kunden har selv ansvar for at salgsgjenstanden i ethvert henseende passer for kundens formål og behov. Froster kan ikke anses å ha påtatt seg ansvaret for at salgsgjenstanden passer for kundens formål, med mindre dette er eksplisitt uttalt i ordrebekreftelse eller avtale.

Kunden kan kun benytte produktinformasjon, hva enten dette er tegninger, illustrasjoner, tekniske spesifikasjoner etc, til det formål produktet erverves for. Kunden er utover dette ikke berettiget til å anvende produktinformasjon i egen eller annen virksomhet, herunder – men ikke begrenset til – ta kopier, reprodusere, eller videreformidle til tredjeparter.

 

5             BESTILLING – ORDREBEKREFTELSE

Bestilling foretatt av kunde er bindende for Froster når kunden har mottatt skriftlig ordrebekreftelse. Frosters eventuelle iverksettelse av levering og/eller produksjon, annen adferd eller utsagn, medfører ikke at bestillingen blir bindende for Froster.

Ved bestilling anses disse salgs- og leveringsbetingelsene for akseptert av kunden, uavhengig av forutgående utsagn, korrespondanse og kommunikasjon.

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsens riktighet og må senest innen 2 – to – kalenderdager etter mottakelse melde tilbake om eventuelle feil eller avvik. Dersom ingen tilbakemelding er gitt til Froster innen fristen, anses ordrebekreftelsen for akseptert som riktig. Dersom betingelser og/eller vilkår i salgsprosessen avviker fra ordrebekreftelsen, skal  ordrebekreftelsens vilkår gjøres gjeldende.

 

6             ENDRINGER

Kunden kan endre sin bestilling etter ordrebekreftelse er utsted av Froster. Endringer kan innebære [men er ikke begrenset til] økning i opprinnelig bestilling, tegninger og illustrasjoner, datablad og tekniske spesifikasjoner, reduksjon i opprinnelig bestilling (men ikke avbestilling), leveringstidspunkt(er) og metode for pakking og emballering.

Ved endring i bestilling skal Froster snarest mulig vurdere hvorvidt endringen kan imøtekommes, og skal så langt endringen kan imøtekommes utstede en revidert ordrebekreftelse for endringen. Dersom en, eller flere endringer ikke kan imøtekommes, skal Froster meddele dette til kunden uten ugrunnet opphold.

Dersom det utstedes revidert ordrebekreftelse som følge av at endringen helt eller delvis kan imøtekommes, er Froster berettiget vederlag for alle merkostnader endringene medfører. Endringer gir i ethvert tilfelle Froster rett til utsatt leveringstidspunkt.

Salgs- og leveringsbetingelsenes punkt 5 får anvendelse også for reviderte ordrebekreftelser.

 

7             AVBESTILLING

Dersom kunden etter ordrebekreftelse er utstedt, men før produktet enten er sendt fra Froster eller hentet EXW hos Froster, kan kunden ved skriftlig melding til Froster foreta avbestilling. Kunden kan ikke avbestille etter produktet enten er sendt fra Froster eller hentet EXW hos Froster.

Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av produktets pris for standard lagervare og 25 % av produktets pris for ikke lagerførte produkter. Froster kan ilegge høyere avbestillingsgebyr dersom produsentens betingelser innebærer dette. Det legges til grunn at Froster ikke skal være skadelidende som følge av kundens endringer i sin(e) bestilling(er). For produkter som ikke lagerføres eller i utgangspunktet er en del av produktsortimentet, eller som medfører særskilt tilpasning for kunden, kan produktet ikke avbestilles.

 

8             DOKUMENTASJON OG INFORMASJON

Frosters produkter leveres med dokumentasjon som gjør kunden i stand til å besørge montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold av produktet.

Annen dokumentasjon, så som måltegninger, sertifikater, testrapporter mv., må bestilles særskilt og senest samtidig med kundens bestilling av produktet. Slik annen dokumentasjon faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.

Dokumentasjon leveres på det språk som er tilgjengelig for den aktuelle dokumentasjonen, men skal alltid være et av EU/EØS sine offisielle språk. Dersom kunden ønsker dokumentasjon på et annet språk enn det som er tilgjengelig, kan Froster besørge oversettelse mot at kunden dekker de faktiske kostnadene for gjennomføring.

 

9             LEVERING

Levering omfatter kun det som fremgår av ordrebekreftelsen.

Dersom det av avtale eller ordrebekreftelse er angitt et tidsrom (intervall) for levering, i stedet for et bestemt tidspunkt, løper tidsperioden fra dato for ordrebekreftelse, eller fra den dato hvor alle formelle forhold knyttet til bestillingen er oppfylt, eventuell forskuddsbetaling er foretatt, sikkerhet er stilt av kunden, eller andre forutsetninger for levering er oppfylt – det som kommer sist. Dersom verken leveringsdato eller intervall er avtalt, eller fremgår av ordrebekreftelse, skal levering foretas innen rimelig tid.

Dersom det ikke er særskilt avtalt at Froster skal sende produktet til kunden, skjer levering INCOTERMS Ex works (EXW).

Hvis kunden, i tilfelle levering skjer Ex works, anmoder Froster om å foreta sending av produktet og dette aksepteres av Froster, går risiko for produktet over på kunden senest når produktet er overlevert eller hentet av første transportør.

Dersom det er avtalt annet leveringssted, sendes produktet til den adresse som er oppgitt av kunden, med transportmiddel og transportør valgt av Froster, med mindre annet avtales i det enkelte tilfellet.

Oppdeling av leveranse forutsetter særskilt avtale.

Froster beholder eiendomsretten til det eller de produkter som skal leveres, inntil kunden har betalthele den avtalte og/eller forutsatte pris, inkludert eventuelle justeringer som følge av endringer.

Froster kan kreve at kunden iverksetter nødvendige tiltak for å beskytte Frosters eiendomsrett til det eller de produkter som skal leveres.

At Froster har i behold eiendomsretten til det eller de produkter som skal leveres, endrer ikke på at risikoen for det eller de produkter som skal leveres går over på kunden i henhold til dette punkt 9.

 

10           MANGLENDE LEVERING – LAGRING

Dersom kunden ikke henter produktet som forutsatt (EXW), eller ikke kan ta imot levering på avtalt leveringssted, plikter kunden likevel å yte betaling for produktet i henhold til avtale/ordrebekreftelse. Kunden plikter uten ugrunnet opphold skriftlig å varsle Froster om at kunden ikke kan hente eller ta imot levering.

Froster skal samtidig sørge for forsvarlig lagring av produktet, for kundens regning og risiko. Froster skal også, dersom instruert av kunden, sørge for forsikring av produktet for kundens regning.

Alle kostnader, herunder kostnader til lagring, knyttet til manglende levering som nevnt i dette punkt plikter kunden å betale i henhold til medgått tid og/eller den til enhver tid gjeldende prisliste.

Dersom kunden ikke henter produktet eller ikke tar imot levering innen 3 – tre – måneder etter levering senest skulle ha funnet sted, har Froster rett til å heve salget etter skriftlig melding til kunden med angivelse av siste frist for henting eller mottakelse av levering. Kunden er i tilfelle slik heving ansvarlig for påløpte kostnader for Froster frem til heving og for øvrig ansvarlig for alle kostnader og tap dette påfører Froster.

Froster er ikke pliktig å foreta ny levering eller utlevering av produktet før kunden har betalt alle kostnader Froster har hatt eller er påført som følge av manglende levering.

 

11           FORSINKELSER

Dersom Froster ikke leverer produktet til avtalt tid og som angitt i avtale/ordrebekreftelse, har kunden rett til gjøre gjeldende beføyelser i henhold til Lov-1988-05-13-27 Lov om kjøp §§ 22 – 28, dog slik at kunden taper retten til å gjøre gjeldende krav i henhold til bestemmelsene dersom krav ikke fremsettes innen 6 – seks – måneder regnet fra den dato levering i utgangspunktet skulle funnet sted, og for øvrig dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid etter kunden burde blitt kjent med forsinkelsen.

Kundens rett til erstatning for forsinkelser fra Frosters side kan ikke overstige 10 % av produktets verdi, med mindre Froster har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Dagmulkt eller konvensjonalbot forutsetter særskilt avtale i det enkelte tilfellet.

 

12           RETUR AV PRODUKT

Retur av solgt produkt til Froster, forutsetter særskilt avtale om at produktet kan returneres. Dersom retur avtales, forutsetter dette at kunden betaler returgebyr på 20 % – 50 % av kjøpesummen, basert på type produkt mv. Froster fastsetter returgebyret.

Dersom retur er avtalt dekkes returkostnader av kunden. Dersom Froster tar på seg å dekke kostnader ved returfrakt, skal kunden returnere produktet i henhold til Frosters instruksjoner, herunder metode for transport.

Ved eventuell retur skal forsendelsen merkes med kundens navn, ordrenummer, dato og Frosters returnummer.

Kunden plikter å bære kostnadene med emballere produktet, dersom emballasje ved levering ikke kan anvendes. Froster har rett til kreve at det benyttes ny emballasje ved eventuell retur som skal være tilsvarende emballasje ved levering fra Froster. Kunden skal påse og har ansvaret for at produktet emballeres tilstrekkelig og at produktet ikke blir skadet før returforsendelsen er mottatt av Froster. Dersom det etter mottak av returnert vare, fra Frosters side, innen rimelig tid etter mottak oppdages og rapporteres om mangler og/eller skader på returnert vare, kan Froster kreve ytterligere kompensasjon som samsvarer med kostnaden for å sette varen i salgbar stand til tilsvarende varens opprinnelige verdi eller kreve full betaling for varen. Dersom Froster krever full betaling, skal varen igjen, på kundens bekostning leveres til kunden, gitt at dette er kundens ønske.

 

13           BETALING

13.1       Etterskuddsbetaling og kreditt

Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Dersom lengre betalingsfrist avtales, skal dette fremgå av ordrebekreftelse/avtale for å være gjeldende.

Froster kan gi kunder anledning til å erverve produkter på kreditt, innenfor en beløpsbegrensning fastsatt av Froster. Dersom kunden har handlet inntil den fastsatt beløpsbegrensningen, eller ikke har gjort opp forfalt faktura, har Froster rett til å kreve oppgjør av ethvert mellomværende, kreve forskuddsbetaling og/eller annen sikkerhet, før kunden kan foreta ytterligere kjøp hos Froster.

Froster kan også kreve ethvert mellomværende gjort opp omgående, dersom det før levering oppstår tvil vedrørende kundens betalingsevne. Herunder kan Froster kreve at kjøpesummen i stedet skal betales før levering finner sted. Dersom slik betaling ikke foretas, har Froster anledning til å heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Hvis det på leveringstidspunktet oppstår, eller er oppstått usikkerhet knyttet til kundens solvens, har Froster rett til å holde tilbake produktet, kreve fullstendig betaling før levering og for øvrige kreve omgående oppgjør av ethvert mellomværende.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Ved purring på manglende betaling påløper purregebyr med NOK 61.

 

13.2       Forskuddsbetaling og sikkerhet

Froster kan ved ordrebekreftelse beslutte at det skal foretas forskuddsbetaling av hele eller deler av  kjøpesummen, eller annen oppdeling av betalingen. Froster kan også kreve annen sikkerhet for leveransen til kunde. Det skal fremgå av ordrebekreftelsen hvordan betaling skal foretas.

Dersom kunden skal foreta forskuddsbetaling og slik forskuddsbetaling ikke er foretatt innen fastsatt forfall, eller sikkerhet ikke stilles innen angitt frist, kan Froster heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

 

14           MANGLER

Kunden skal foreta kontroll av mottatt produkt umiddelbart etter henting/mottak, og senest innen 1 – én – uke etter henting/mottak av produktet. Mangler som kunden burde ha blitt oppmerksom på gjennom slik kontroll, kan ikke senere gjøres gjeldende mot Froster.

Produktet må aldri benyttes til andre formål enn det produktet er egnet til og produktet må alltid benyttes i samsvar med anvisninger knyttet til montasje, idriftsetting, drift, vedlikehold og reparasjon, herunder også anbefalte støttefunksjoner og/eller tilleggsprodukter som har til hensikt å ivareta produktets driftssikkerhet og/eller levetid(skostnad).

Dersom det foreligger mangler ved produktet, har Froster rett og plikt til å avhjelpe slike mangler, forutsatt at Froster har ansvar for manglene. Froster har rett til å foreta avhjelp gjennom reparasjon og/eller omlevering av produkt. Kunden kan ikke kreve at omlevering foretas før Froster har utført minst tre forsøk på avhjelp av mangelen.

Froster har kun ansvar for mangler som viser seg i løpet av 1 – ett – år fra leveringstidspunktet, forutsatt at produktet er brukt på ordinær måte, og med ordinær intensitet. Dersom produktet er brukt på en måte som ikke anses ordinær, skal fristen reduseres forholdsmessig. Kunden har ansvaret for å sannsynliggjøre at det foreligger en mangel som Froster er ansvarlig for.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved produktet, plikter kunden uten ugrunnet opphold, og ikke senere enn 2 – to – uker etter en antatt mangel ble oppdaget, underrette Froster skriftlig om dette. Den skriftlige meldingen skal inneholde en beskrivelse av mangelen. Dersom kunden oversitter denne fristen, taper kunden sin rett til rette krav mot Froster som følge av mangelen.

Froster er kun ansvarlig for mangler ved produktet, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader på andre gjenstander, utstyr, personer, mv som mangelen måtte ha forårsaket.

Froster er ikke ansvarlig for mangler som har sin hovedårsak i materiell fra kunden, eller kundens spesifikasjoner, herunder ombygging, tilpasning og/eller innblanding av produkter som ikke er en del av leveransen fra Froster, men som påvirker funksjonaliteten på leveransen fra Froster.

Dersom kunden eller dennes oppdragsinnehaver hevder leveransen fra Froster inneholder feil/mangler som Froster imøtekommer, som del av feilsøking eller lignende, står likevel kunden og/eller dennes oppdragsinnehaver (den par som har hevdet mangelen/feilen) ansvarlig, dersom det i etterkant viser seg at påstand likevel ikke medfører riktighet.

 

15           SAMSVAR MED ÅPENHETSLOVEN

Dersom Froster er omfattet av LOV-2021-06-18-99 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven), eller Froster gjennom avtale eller andre forpliktelser har plikt til å overholde tilsvarende krav som fremgår av Åpenhetsloven, får dette punkt 15 anvendelse.

  1. Overholdelse av internasjonale konvensjoner og arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland

Froster skal i slike tilfeller, og vil påse at leverandører etterkommer, at produkter som leveres er fremstilt under forhold som er i overenstemmelse med kravene i konvensjonene og lovgivningen angitt under:

  • ILOs kjernekonvensjoner om tvangsarbeid, barnearbeid, diskriminering, fagforeningsrettigheter og retten til kollektive forhandlinger: nr. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 og 182.
  • FNs barnekonvensjon, artikkel 32.
  • Arbeidsmiljølovgivningen i produksjonsland.
  1. Policy og rutiner for aktsomhetsvurderinger

For å sikre etterlevelse av kravene i det foregående punkt, samt for å forebygge og håndtere eventuelle avvik fra kravene, skal Froster senest innen seks måneder etter avtaleinngåelse, eller utstedt ordrebekreftelse, ha etablert policy og rutiner for aktsomhetsvurdering. Dersom Froster er omfattet av Åpenhetsloven forut for avtaleinngåelse/ordrebekreftelse, skal policy og rutiner foreligge før avtaleinngåelse, eller utstedelse av ordrebekreftelse.

Froster skal kartlegge, forebygge, begrense og gjøre rede for hvordan Froster håndterer risiko for negativ påvirkning på kravene i det foregående punktet, og rette opp skade. I tråd med metoden for aktsomhetsvurderinger skal interessenter, særlig berørte rettighetshavere, involveres. Alvorligst risiko, uavhengig av hvor i leverandørkjeden risikoen er, prioriteres først.

Frosters aktsomhetsvurderinger skal omfatte:

  • En eller flere offentlig tilgjengelige policys, vedtatt av styret i Froster. Policy skal som minimum omfatte en forpliktelse til å omfatte kravene i det det foregående punktet, i egen virksomhet og i leverandørkjeden. En eller flere ansatte på ledelsesnivå skal ha ansvar for etterlevelse og rapportering om arbeidet med aktsomhetsvurderinger til styret. Froster skal ha rutiner for formidling og regelmessig oppfølgning av slik policy i egen virksomhet og i leverandørkjeden.
  • Rutiner for å utføre regelmessige risikoanalyser i egen virksomhet og i leverandørkjeden. Rutinene skal beskrive hvilke tiltak Froster vil iverksette for å stanse, forebygge, eller redusere negativ påvirkning og skade på kravene i det foregående punkt.
  • Froster skal redegjøre for rutiner for å overvåke at tiltakene blir gjennomført og har effekt.
  • Froster skal kunne vise til offentlig tilgjengelig informasjon om arbeidet med aktsomhetsvurderinger i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

 

16           FORCE MAJEURE

Foruten de fritaksgrunner som er angitt i NL17, skal det anses som fritaksgrunn (force majeure) hendelser tilsvarende, eller lignende, derunder ringvirkninger av slike hendelser, som Covid-19 eller tilsvarende hendelser.

 

17           VERNETING OG TVISTELØSNING

Tvister i anledning avtale, salg, levering og andre ytelser fra Froster skal avgjøres ved de alminnelige domstoler i Norge og være regulert av norsk rett.

Ved inngåelse av avtale, salg, levering og andre ytelser fra Froster, aksepterer kunden Bergen som felles vedtatt verneting, hvor tvistelovens øvrige vernetingsregler fravikes.

 

 

ALMINNELIGE BETINGELSER – SERVICEOPPDRAG

1             ANVENDELSE – ALMINNELIGE VILKÅR

Disse alminnelige vilkårene får anvendelse når Froster tar på seg å få utført vedlikehold og/eller reparasjon av utstyr, med mindre annet er skriftlig avtalt og eksplisitt bekreftet i det enkelte tilfellet.

Så langt ikke annet fremgår av disse alminnelige betingelsene, gjelder NU15: «Alminnelige betingelser for vedlikehold og reparasjon av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr.» Frosters alminnelige betingelser går foran NU15, fravikelig lov og kjøpers eventuelle kjøpsbetingelser.

Froster benytter seg av underleverandører ved alle serviceoppdrag. I den utstrekning underleverandøren stiller vilkår som avviker fra Frosters alminnelige betingelser, går underleverandørens vilkår foran.

Froster har anledning til å overdra serviceoppdraget til underleverandør eller annen servicepartner, dersom Froster finner dette hensiktsmessig og det ikke er til vesentlig ulempe for kunden.

 

2             TILBUD

Tilbud fra Froster er kun bindende i den periode som måtte være angitt i tilbudet og forutsatt at tilbudet er gitt skriftlig av Froster. Dersom ingen periode er angitt, er tilbud gyldig i 30 dager fra og med tilbudets dato.

Ethvert tilbud gitt av Froster innebærer at disse alminnelige betingelsene skal gjelde, med mindre annet er eksplisitt kommet til uttrykk i tilbudet. Dersom mottaker aksepterer og/eller bekrefter tilbudet innen utløpet av tilbudsfristen, anses mottaker for å ha akseptert disse alminnelige betingelsene.

 

3             PRISER

Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift (mva).

Relevante priser vil som hovedregel fremgå av skriftlig tilbud fra Froster. Dersom ingen spesifikk pris er gitt, vil priser angitt i Frosters til enhver tid gjeldende prisliste være veiledende. Dersom Frosters underleverandørs prisliste innebærer en høyere pris enn Frosters, skal underleverandørens priser legges til grunn. Opplysninger gitt i prislister, markedsføringsmateriell og annen informasjon, er imidlertid kun bindende dersom dette eksplisitt fremgår av avtale, ordrebekreftelse eller tilbud fra Froster.

Froster forbeholder seg retten til å endre priser i prislisten uten særskilt varsel.  Det gjelder et generelt valutaforbehold og Froster har rett til å justere prisen ved endringer i valutakurser på ordretidspunktet fra og med +/- 1,5 %. Froster kan justere prisen ved endringer i valutakurser også etter avtale er inngått og/eller ordrebekreftelse er utstedt av Froster.

 

4             BESTILLING – ORDREBEKREFTELSE

Bestilling foretatt av kunde er bindende for Froster når kunden har mottatt skriftlig ordrebekreftelse. Frosters eventuelle iverksettelse av tjenester, annen adferd eller utsagn, medfører ikke at bestillingen blir bindende for Froster.

Ved bestilling anses disse alminnelige leveringsbetingelsene akseptert av kunden, uavhengig av forutgående utsagn, korrespondanse og annen kommunikasjon.

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsens riktighet og må senest innen 2 – to – kalenderdager etter mottakelse melde tilbake om eventuelle feil eller avvik. Dersom ingen tilbakemelding er gitt til Froster innen fristen, anses ordrebekreftelsen for akseptert som riktig.

 

5             ENDRINGER

Kunden kan endre sin bestilling etter ordrebekreftelse er utstedt av Froster. Endringer kan innebære, men er ikke begrenset til økning i opprinnelig bestilling, skriftlig dokumentasjon, reduksjon i opprinnelig bestilling (men ikke avbestilling), tid for utførelse og metode for utførelse.

Ved endring i bestilling skal Froster snarest mulig vurdere hvorvidt endringen kan imøtekommes, og så langt endringen kan imøtekommes utstede en revidert ordrebekreftelse for endringen. Dersom en, eller flere endringer ikke kan imøtekommes, skal Froster meddele dette til kunden uten ugrunnet opphold.

Dersom det utstedes revidert ordrebekreftelse som følge av at endringen helt eller delvis kan imøtekommes, er Froster berettiget vederlag for alle merkostnader endringene medfører. Endringer gir rett til justering av tiden for utførelse.

De alminnelige betingelsenes punkt 4 får anvendelse også for reviderte ordrebekreftelser.

 

6             AVBESTILLING

Dersom kunden etter ordrebekreftelse er utstedt, men før service/tjeneste/arbeid er utført, kan kunden ved skriftlig melding til Froster foreta avbestilling.

Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % avtalt fastpris, eller estimert pris dersom ingen fastpris er avtalt. Froster kan ilegge høyere avbestillingsgebyr dersom underleverandørs betingelser innebærer dette. Kunden vil være ansvarlig for eventuelle kostnader Froster har pådratt i forbindelse med ordren før avbestilling har funnet sted.

 

7             OPPDRAGET – VARIGHET

Oppdraget omfatter kun det som fremgår av ordrebekreftelsen.

Ved fastpris for vedlikeholdsoppdrag, kommer kostnader til reise, reisetid, transport og diett i tillegg.

Oppdragets varighet er begrenset til det enkeltstående oppdrag som spesifisert i oppdragsbekreftelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dersom løpende vedlikehold er avtalt, men ikke angitt varighet, løper dette på ubegrenset tid, dog slik at hver av partene kan si opp den løpende vedlikeholdsavtalen med 3 – tre – måneders skriftlig varsel.

 

8             BETALING

8.1          Etterskuddsbetaling og kreditt

Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato. Dersom lengre betalingsfrist avtales, skal dette fremgå av ordrebekreftelse/avtale for å være gjeldende.

Froster kan gi kunder anledning til å få utført service/tjenester/arbeid på kreditt, innenfor en beløpsbegrensning fastsatt av Froster. Dersom kunden har handlet inntil den fastsatte beløpsbegrensningen, eller ikke har gjort opp forfalt faktura, har Froster rett til å kreve oppgjør av ethvert mellomværende, kreve forskuddsbetaling og/eller annen sikkerhet, før ytterligere service/tjenester/arbeid utføres for kunden.

Froster kan også kreve ethvert mellomværende gjort opp omgående, dersom det før utførelse av service/tjeneste/arbeid oppstår tvil vedrørende kundens betalingsevne. Derunder kan Froster kreve at vederlaget skal betales før service/tjeneste/arbeid utføres. Dersom slik betaling ikke foretas, har Froster anledning til å heve avtalen 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Hvis det i forbindelse med iverksettelse av service/tjeneste/arbeid oppstår, eller er oppstått usikkerhet knyttet til kundens solvens, har Froster rett til å avstå fra å utføre service/tjeneste/arbeid, inntil forskuddsbetaling er foretatt, tilfredsstillende sikkerhet er stilt og kan for øvrig kreve oppgjør av ethvert mellomværende. Froster kan også holde tilbake kundens materiell/produkt, dersom dette er levert til Froster for service/tjeneste/arbeid.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Ved purring på manglende betaling påløper purregebyr med NOK 61.

 

8.2          Forskuddsbetaling og sikkerhet

Froster kan ved ordrebekreftelse beslutte at det skal foretas forskuddsbetaling av hele eller deler av fastpris, eller prisestimat dersom ingen fastpris er avtalt. Froster kan også kreve annen sikkerhet for utførelse av oppdraget. Det skal fremgå av ordrebekreftelsen hvordan betaling skal foretas.

Dersom kunden skal foreta forskuddsbetaling eller stille sikkerhet, og slike forskuddsbetaling ikke er foretatt innen fastsatt forfall, eller sikkerhet ikke er stilt innen fastsatt frist, kan Froster heve og avstå fra å utføre oppdraget 10 – ti – dager etter skriftlig melding til kunden om dette.

 

9             MANGLER VED UTFØRT ARBEID

Dersom det foreligger mangler ved utført arbeid som Froster og/eller underleverandør svarer for, har Froster rett og plikt til å sørge for å avhjelpe slike mangler. Kunden plikter umiddelbart etter utført service/tjeneste/oppdrag, å foreta kontroll med henblikk på eventuelle mangler og feil. Mangler og feil som kunden burde ha blitt oppmerksom på ved slik umiddelbar kontroll, kan ikke senere gjøres gjeldende mot Froster.

Froster har kun ansvar for mangler som viser seg i løpet av 6 – seks – måneder fra arbeidet ble utført. Kunden har ansvaret for å sannsynliggjøre at Froster og/eller underleverandør er ansvarlig for mangelen.

Dersom kunden mener det foreligger mangler ved utført service/tjeneste/arbeid, plikter kunden uten ugrunnet opphold og ikke senere enn 2 – to – uker etter en antatt mangel ble oppdraget, å underrette Froster skriftlig om dette. Den skriftlige meldingen skal inneholde en beskrivelse av mangelen. Dersom kunden oversitter denne fristen, taper kunden sin rett til å rette krav mot Froster som følge av mangelen.

Froster er kun ansvarlig for mangler på det utstyr som var gjenstand for arbeid, og er ikke ansvarlig eventuelle skader på andre gjenstander, annet utstyr, personer, annen eiendom tilhørende kunden mv, som mangelen har forårsaket.

 

10           SAMSVAR MED ÅPENHETSLOVEN

Froster Salgs- og Leveringsbetingelser punkt 15 får tilsvarende anvendelse for disse Alminnelige betingelser for serviceoppdrag, så langt det passer.

 

11           VERNETING OG TVISTELØSNING

Tvister i anledning avtale om serviceoppdrag skal avgjøres ved de alminnelige domstoler i Norge og være regulert av norsk rett.

Ved inngåelse av avtale om serviceoppdrag, aksepterer kunden Bergen som felles vedtatt verneting, hvor tvistelovens øvrige vernetingsregler fravikes.