Froster AS | Kvalitet og kompetanse

E-post: post@froster.no    Sentralbord: 55 36 58 55    Hovedkontor: Sandviksveien 30, 5036 Bergen

(Revidert februar 2020)

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER – PRODUKTER


1. ANVENDELSE – ALMINNELIGE VILKÅR

Disse salgs- og leveringsbetingelsene får anvendelse ved alle salg og leveringer fra Froster AS («Froster»), med mindre annet er skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Så langt ikke annet fremgår av disse salgs- og leveringsbetingelsene, gjelder NL17: «Alminnelige betingelser for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr».


2. TILBUD

Tilbud fra Froster er kun bindende i den periode som måtte være angitt i tilbudet. Dersom ingen periode er angitt, er tilbud gyldig i 30 dager fra og med tilbudets dato.


3. PRISER

Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift (mva).

Prisene er oppgitt INCOTERMS 2020 CPT. Paller, spesialemballasje og frakt kommer i tillegg

Ved salg under NOK 5000 eksl. mva. tilkommer importfrakt, emballasje- og småordretillegg.

Prisene vil fremgå av gitt tilbud fra Froster. Dersom ingen spesifikk pris er gitt i tilbud, får Frosters til enhver tid gjeldende prisliste anvendelse.

Froster forbeholder seg retten til å endre priser i prislisten uten særskilt varsel.  Det gjelder et generelt valutaforbehold og Froster har rett til å justere prisen ved endringer i valutakurser på ordretidspunktet fra og med +/- 1,5 %.


4. PRODUKTINFORMASJON – TEKNISKE DATA

Opplysninger i markedsføringsmateriell, tegninger, illustrasjoner, prislister mv, er bare bindende i den utstrekning avtale/ordrebekreftelse særskilt henviser til slike.

Kunden har selv ansvar for at salgsgjenstanden i ethvert henseende passer for kundens formål og behov.


5             BESTILLING – ORDREBEKREFTELSE

Bestilling foretatt av kunde er bindende for Froster når kunden har mottatt skriftlig ordrebekreftelse.

Merkostnader som følge av endringer i bestilling etter at skriftlig ordrebekreftelse er sendt fra Froster, belastes kunden i henhold til Frosters til enhver tid gjeldende satser. Endringer i bestilling gir Froster rett til utsatt leveringstidspunkt. Froster plikter å informere kunden dersom endringen medfører forlenget leveringstid.

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsens riktighet og må senest innen 2 – to – dager etter mottakelse melde tilbake om eventuelle feil eller avvik. Dersom ingen tilbakemelding er gitt til Froster innen fristen, anses ordrebekreftelsen for akseptert som riktig.


6. AVBESTILLING

Dersom kunden etter ordrebekreftelse er utstedt, men før produktet enten er sendt fra Froster eller hentet EXW hos Froster, kan kunden ved skriftlig melding til Froster foreta avbestilling.

Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % av produktets pris for standard lagervare og 25 % av produktets pris for ikke lagerførte produkter. Froster kan ilegge høyere avbestillingsgebyr dersom produsentens betingelser innebærer dette. For produkter som ikke lagerføres eller i utgangspunktet er en del av produktsortimentet, eller som medfører særskilt tilpasning for kunden, kan produktet ikke avbestilles.


7. DOKUMENTASJON OG INFORMASJON

Frosters produkter leveres med dokumentasjon som gjør kunden i stand til å besørge montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold av produktet.

Annen dokumentasjon, så som måltegninger, sertifikater, testrapporter mv., må bestilles særskilt og senest samtidig med kundens bestilling av produktet. Slik annen dokumentasjon faktureres i henhold til den til enhver tid gjeldende prisliste.


8. LEVERING

Levering omfatter kun det som fremgår av ordrebekreftelsen.

Dersom det av avtale/ordrebekreftelse er angitt et tidsrom (intervall) for levering, i stedet for et bestemt tidspunkt, løper tidsperioden fra dato for ordrebekreftelse.

Dersom annet ikke er avtalt vil Froster levere ordrer «Carriage Paid To» (CPT) INCOTERMS 2020

Dersom det er avtalt annet leveringssted, sendes produktet til den adresse som er oppgitt av kunden, med transportmiddel og transportør valgt av Froster, med mindre annet avtales i det enkelte tilfellet.

Oppdeling av leveranse forutsetter særskilt avtale.


9. MANGLENDE LEVERING – LAGRING

Dersom kunden ikke henter produktet som forutsatt, eller ikke kan ta imot levering på avtalt leveringssted, plikter kunden likevel å yte betaling for produktet i henhold til avtale/ordrebekreftelse.

Froster skal samtidig sørge for forsvarlig lagring av produktet, for kundens regning og risiko. Froster skal også, dersom instruert av kunden, sørge for forsikring av produktet for kundens regning.

Alle kostnader, herunder kostnader til lagring, knyttet til manglende levering som nevnt i dette punkt plikter å kunden å betale i henhold til medgått tid og/eller den til enhver tid gjeldende prisliste.

Dersom kunden ikke henter produktet eller ikke tar imot levering innen 3 – tre – måneder etter levering senest skulle ha funnet sted, har Froster rett til å heve salget etter skriftlig melding til kunden med angivelse av siste frist for henting eller mottakelse av levering. Kunden er i tilfelle slik heving ansvarlig for påløpte kostnader for Froster frem til heving og for øvrig ansvarlig for alle kostnader og tap dette påfører Froster.


10. FORSINKELSER

Dersom Froster ikke leverer produktet til avtalt tid og som angitt i avtale/ordrebekreftelse, har kunden rett til gjøre gjeldende beføyelser i henhold til Lov-1988-05-13-27 Lov om kjøp §§ 22 – 28, dog slik at kunden taper retten til å gjøre gjeldende krav i henhold til bestemmelsene dersom krav ikke fremsettes innen 6 – seks – måneder regnet fra den dato levering i utgangspunktet skulle funnet sted, og for øvrig dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid etter kunden burde blitt kjent med forsinkelsen.

Kundens rett til erstatning for forsinkelser fra Frosters side kan ikke overstige 10 % av produktets verdi, med mindre Froster har handlet forsettlig eller grovt uaktsomt.

Dagmulkt eller konvensjonalbot forutsetter særskilt avtale i det enkelte tilfellet.


11. RETUR AV PRODUKT

Retur av solgt produkt til Froster, forutsetter særskilt avtale om at produktet kan returneres. Dersom retur avtales, forutsetter dette at kunden betaler returgebyr på 20 % – 50 % av kjøpesummen, basert på type produkt mv.

Dersom retur er avtalt dekkes returkostnader av kunden. Dersom Froster tar på seg å dekke kostnader ved returfrakt, skal kunden returnere produktet i henhold til Frosters instruksjoner, herunder metode for transport.

Ved eventuell retur skal forsendelsen merkes med kundens navn, ordrenummer, dato og Frosters returnummer.

Kunden plikter å bære kostnadene med emballere produktet, dersom emballasje ved levering ikke kan anvendes. Froster har rett til kreve at det benyttes ny emballasje ved eventuell retur som skal være tilsvarende emballasje ved levering fra Froster. Kunden skal påse og har ansvaret for at produktet emballeres tilstrekkelig og at produktet ikke blir skadet før returforsendelsen er mottatt av Froster.


12. BETALING

Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Froster kan ved ordrebekreftelse beslutte at det skal foretas forhåndsbetaling av inntil 50 % av kjøpesummen. Froster kan også kreve annen sikkerhet for leveransen til kunde.

Dersom forhåndsbetaling ikke foretas innen fastsatt forfall, eller sikkerhet ikke stilles innen angitt frist, kan Froster heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Dersom det før levering oppstår tvil vedrørende kundens betalingsevne, kan Froster kreve at hele kjøpesummen betales før levering finner sted. Dersom slik betaling ikke foretas, har Froster anledning til å heve salget 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Hvis det på leveringstidspunktet oppstår, eller er oppstått usikkerhet knyttet til kundens solvens, har Froster rett til å holde tilbake produktet og/eller kreve fullstendig betaling før levering, med mindre kunden allerede har foretatt full betaling.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Ved purring på manglende betaling påløper purregebyr med NOK 61.


13. MANGLER

Kunden skal foreta kontroll av mottatt produkt umiddelbart etter henting/mottok, og senest innen 1 – én – uke etter henting/mottak av produktet. Mangler som kunden burde har blitt oppmerksom på gjennom slik kontroll, kan ikke senere gjøres gjeldende mot Froster.

Produktet må aldri benyttes til andre formål enn det produktet er egnet til og produktet må alltid benyttes i samsvar med anvisninger knyttet til montasje, idriftsetting, drift, vedlikehold og reparasjon.

Dersom det foreligger mangler ved produktet, har Froster rett og plikt til å avhjelpe slike mangler, forutsatt at Froster har ansvar for manglene. Froster kan foreta avhjelp gjennom reparasjon og/eller omlevering av produkt.

Froster har kun ansvar for mangler som viser seg i løpet av 1 – ett – år fra leveringstidspunktet. Kunden har ansvaret for å sannsynliggjøre at det foreligger en mangel som Froster er ansvarlig for.

Froster er kun ansvarlig for mangler ved produktet, og er ikke ansvarlig for eventuelle skader på andre gjenstander, utstyr, mv som mangelen har forårsaket.


14. VERNETING OG TVISTELØSNING

Tvister i anledning avtale, salg, levering og andre ytelser fra Froster skal avgjøres ved de alminnelige domstoler i Norge og være regulert av norsk rett.

Ved inngåelse av avtale, salg, levering og andre ytelser fra Froster, aksepterer kunden Bergen som felles vedtatt verneting, hvor tvistelovens øvrige vernetingsregler fravikes.


ALMINNELIGE BETINGELSER – SERVICEOPPDRAG


1. ANVENDELSE – ALMINNELIGE VILKÅR

Disse alminnelige vilkårene får anvendelse når Froster tar på seg å få utført vedlikehold og/eller reparasjon av utstyr, med mindre annet er skriftlig avtalt i det enkelte tilfellet.

Så langt ikke annet fremgår av disse alminnelige betingelsene, gjelder NU15: «Alminnelige betingelser for vedlikehold og reparasjon av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr.»

Froster benytter seg av underleverandører ved alle serviceoppdrag. I den utstrekning underleverandøren stiller vilkår som avviker fra Frosters alminnelige betingelser, går underleverandørens vilkår foran.

Froster har anledning til å overdra serviceoppdraget til underleverandør eller annen servicepartner, dersom Froster finner dette hensiktsmessig og det ikke er til vesentlig ulempe for kunden.


2. TILBUD

Tilbud fra Froster er kun bindende i den periode som måtte være angitt i tilbudet. Dersom ingen periode er angitt, er tilbud gyldig i 30 dager fra og med tilbudets dato.


3. PRISER

Alle priser er oppgitt i NOK og eksklusive merverdiavgift (mva).

Prisene vil fremgå av gitt tilbud fra Froster. Dersom ingen spesifikk pris er gitt i tilbud, får Frosters/underleverandørs til enhver tid gjeldende prisliste anvendelse.

Froster forbeholder seg retten til å endre priser i prislisten uten særskilt varsel.  Det gjelder et generelt valutaforbehold og Froster har rett til å justere prisen ved endringer i valutakurser på ordretidspunktet fra og med +/- 1,5 %.


4. BESTILLING – ORDREBEKREFTELSE

Bestilling foretatt av kunde er bindende for Froster når kunden har mottatt skriftlig ordrebekreftelse.

Merkostnader som følge av endringer i bestilling etter at skriftlig ordrebekreftelse er sendt fra Froster, belastes kunden i henhold til Frosters/underleverandørs til enhver tid gjeldende satser. Endringer i bestilling gir Froster rett til utsatt tidspunkt for utførelse av service. Froster plikter å informere kunden dersom endringen medfører endring i tidspunkt.

Kunden er selv ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsens riktighet og må senest innen 2 – to – dager etter mottakelse melde tilbake om eventuelle feil eller avvik. Dersom ingen tilbakemelding er gitt til Froster innen fristen, anses ordrebekreftelsen for akseptert som riktig.


5. AVBESTILLING

Dersom kunden etter ordrebekreftelse er utstedt, men før service er utført, kan kunden ved skriftlig melding til Froster foreta avbestilling.

Ved avbestilling påløper et avbestillingsgebyr på 10 % avtalt fastpris, eller estimert pris dersom ingen fastpris er avtalt. Froster kan ilegge høyere avbestillingsgebyr dersom underleverandørs betingelser innebærer dette.


6. OPPDRAGET – VARIGHET

Oppdraget omfatter kun det som fremgår av ordrebekreftelsen.

Ved fastpris for vedlikeholdsoppdrag, kommer kostnader til reise, reisetid, transport og diett i tillegg.

Oppdragets varighet er begrenset til det enkeltstående oppdrag som spesifisert i oppdragsbekreftelsen, med mindre annet er skriftlig avtalt.

Dersom løpende vedlikehold er avtalt, men ikke angitt varighet, løper dette på ubegrenset tid, dog slik at hver av partene kan si opp den løpende vedlikeholdsavtalen med 3 – tre – måneders skriftlig varsel.


7. BETALING

Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 15 dagers betalingsfrist fra fakturadato.

Froster kan ved ordrebekreftelse beslutte at det skal foretas forhåndsbetaling av inntil 50 % av fastpris, eller prisestimat dersom ingen fastpris er avtalt. Froster kan også kreve annen sikkerhet for utførelse av oppdraget.

Dersom forhåndsbetaling ikke foretas innen fastsatt forfall, eller sikkerhet ikke stilles innen angitt frist, kan Froster heve avtalen 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Dersom det før utførelse av oppdraget oppstår tvil vedrørende kundens betalingsevne, kan Froster kreve at hele kontraktssummen betales før oppdraget utføres. Dersom slik betaling ikke foretas, har Froster anledning til å heve kontrakten 10 – ti – dager etter skriftlig melding om dette til kunden.

Hvis det på tidspunktet ved oppstart av oppdraget, eller under oppdragets varighet oppstår, eller er oppstått usikkerhet knyttet til kundens solvens, har Froster rett til å holde tilbake produktet (dersom dette er levert til Froster/underleverandør) eller avstå fra videre arbeider inntil full betaling er foretatt eller tilfredsstillende sikkerhet er stilt, med mindre kunden allerede har foretatt full betaling.

Ved forsinket betaling påløper den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Ved purring på manglende betaling påløper purregebyr med NOK 61.


8. MANGLER VED UTFØRT ARBEID

Dersom det foreligger mangler ved utført arbeid som Froster og/eller underleverandør svarer for, har Froster rett og plikt til å sørge for å avhjelpe slike mangler.

Froster har kun ansvar for mangler som viser seg i løpet av 6 – seks – måneder fra arbeidet ble utført. Kunden har ansvaret for å sannsynliggjøre at Froster og/eller underleverandør er ansvarlig for mangelen.

Froster er kun ansvarlig for mangler på det utstyr som var gjenstand for arbeid, og er ikke ansvarlig eventuelle skader på andre gjenstander, annet utstyr, personer, annen eiendom tilhørende kunden mv, som mangelen har forårsaket.


9. VERNETING OG TVISTELØSNING

Tvister i anledning avtale om serviceoppdrag skal avgjøres ved de alminnelige domstoler i Norge og være regulert av norsk rett.

Ved inngåelse av avtale om serviceoppdrag, aksepterer kunden Bergen som felles vedtatt verneting, hvor tvistelovens øvrige vernetingsregler fravikes.